Upišite se u bazu

Search
Close this search box.

Obrtnička komora PGŽ

Komora promiče, usklađuje i zastupa zajedničke interese obrtništva, te zastupa i predstavlja članove Komore pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugim tijelima i organizacijama.

Komora je pravna osoba, s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o obrtu (u nastavku teksta: Zakonom), Statutom Hrvatske obrtničke komore i ovim Statutom.

Pravnu osobnost Komora stječe danom upisa u Registar područnih obrtničkih komora kojeg vodi Hrvatska obrtnička komora.

Komora je član Hrvatske obrtničke komore kao dio jedinstvenog komorskog sustava.

Teritorijalni obuhvat Komore čini područje Primorsko-goranske županije.

Udruženja obrtnika osnovana na području Komore

 • Udruženje obrtnika Cres-Lošinj,
 • Udruženje obrtnika Crikvenica,
 • Udruženje obrtnika Grada Čabra,
 • Udruženje obrtnika Delnice,
 • Udruženje obrtnika otoka Krka,
 • Udruženje obrtnika Grada Novog Vinodolskog,
 • Udruženje obrtnika Opatija,
 • Udruženje obrtnika Rab,
 • Udruženje obrtnika Rijeka,
 • Udruženje obrtnika Vrbovsko,
 • Udruženje obrtnika Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje

Zadaci i poslovi Komore

 1. zastupanje i predstavljanje interesa obrtnika pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugim tijelima jedinica i organizacijama,
 2. promicanje obrta i obrtništva poticanjem i organiziranjem nastupa na sajmovima i uspostavljanju poslovnih kontakata, informiranjem javnosti o obrtu i obrtništvu putem brošura, kataloga, medija i slično,
 3. praćenje, analiziranje, sintetiziranje i izvješćivanje o gospodarskoj politici i njenom utjecaju na obrtništvo, kao i utjecanje na uspostavu gospodarske politike u funkciji razvoja obrtništva,
 4. davanje stručne pomoći iznalaženjem mogućnosti povoljnog kreditiranja, organizacijom seminara i stručnih predavanja, te davanjem stručnih savjeta pri osnivanju obrta i poslovanju obrta, kao i udruženja obrtnika,
 5. prikupljanje podataka potrebnih za ocjenu stanja u obrtništvu i iniciranje promjena za razvoj obrtništva, te za potrebe informatičkog sustava Hrvatske obrtničke komore, kao i o drugim pitanjima iz svog djelokruga,
 6. poticanje razvojno-istraživačkog i inventivnog rada,
 7. davanje stručnih mišljenja, primjedbi i prijedloga odgovarajućim tijelima kod donošenja propisa i dokumenata od interesa za obrtništvo, te iniciranjem izmjena i dopuna propisa i dokumenata od interesa za obrtništvo kod tijela vlasti područja koje obuhvaća Komora i putem Hrvatske obrtničke komore ukoliko se radi o propisima na razini države,
 8. promicanje, organiziranje i sudjelovanje u obrazovanju za obrtništvo i dopunskoj izobrazbi sukladno ovlastima iz odredbi propisa vezanih za obrazovanje za obrtništvo, te vođenje potrebnih evidencija s područja obrazovanja i polaganja majstorskog ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti,
 9. predlaganje članova komisija za polaganje majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti, te članova komisija za izdavanje dozvola (licencija) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja,
 10. organiziranje i provođenje obučavanja za potrebe obrtništva,
 11. poticanje i sudjelovanje u izdavačkoj djelatnosti za potrebe obrtništva,
 12. potvrđivanje odluke o ispunjavanju uvjeta za osnivanje udruženja obrtnika,
 13. vođenje registra udruženja obrtnika,
 14. poticanje, koordiniranje, pomaganje i praćenje provedbe osnovnih programskih zadataka rada u udruženjima obrtnika,
 15. procjenjivanje mogućnosti i uvjeta gospodarskog razvoja te poticanje istraživanja u gospodarstvu i za gospodarstvo u obrtništvu,
 16. sudjelovanje pri oblikovanju gospodarskog sustava i mjera ekonomske politike,
 17. uspostavljanje i razvoj svih vrsta poslovnih odnosa,
 18. poticanje inovacije proizvoda, proizvodnih procesa, načina pružanja usluga, kao i razvoja tehnološke infrastrukture,
 19. sudjelovanje u usklađivanju gospodarskih i društvenih interesa na području ekologije,
 20. poticanje, razvoj i štićenje dobrih poslovnih običaja, poslovnog morala i zaštita potrošača,
 21. razvoj informacijskog sustava i poslovnog informiranja članstva o stručnim, poslovnim i tehnološkim pitanjima i novostima iz djelokruga rada Komore, putem komorskog glasila i drugih sredstava javnog priopćavanja,
 22. davanje pisanog mišljenja Hrvatskoj obrtničkoj komori o usklađenosti statuta udruženja obrtnika sa Statutom Hrvatske obrtničke komore,
 23. vođenje evidencije članstva Komore, temeljem kojih se utvrđuje ispunjavanje uvjeta izbora i imenovanja članova u tijela Komore i udruženja obrtnika, te predstavnika Komore u tijela Hrvatske obrtničke komore,
 24. provođenje odluka tijela Hrvatske obrtničke komore,
 25. obavljanje i drugih poslova utvrđenih zakonom i ovim Statutom.

Pored navedenih zadaća Komora obavlja i zadaće i poslove iz djelokruga Hrvatske obrtničke komore koje joj prenese Hrvatska obrtnička komora.

Brza navigacija