Upišite se u bazu

Search
Close this search box.

Tajnik komore

Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova osniva se Komorski ured.

Organizacija Komorskog ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Komore te omogućavati stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje zadaće Komore, utvrđene ovim Statutom i ostalim aktima Komore.

Komorski ured obavlja naročito sljedeće zadatke:

  1. prati, proučava i analizira društvena i gospodarska kretanja koja su značajna za obrtništvo i malo poduzetništvo,
  2. priprema informacije, analize, nacrte akata te obavlja i druge poslove nužne za funkcioniranje tijela Komore,
  3. pruža stručnu i drugu pomoć članovima Komore,
  4. obavlja i druge stručne administrativne i slične poslove koji proizlaze iz djelokruga Komore.

Tajnik Komore odgovoran je za provedbu politike tijela Komore, izvršavanje njihovih odluka, zaključaka i drugih akata.

Tajnik Komore dužan je osigurati provedbu odluka tijela Hrvatske obrtničke komore i Komore.

Tajnik Komore organizira rad tijela Komore, rukovodi radom Komorskog ureda prema svojim ovlastima, te obavlja druge poslove za koje ga ovlaste tijela Komore.

Tajnik Obrtničke komore Primorsko-goranske županije:

Zora Pavelić, dipl.iur.

Kontakt:

Tel.: 051/325-592

e-mail:
[email protected]
[email protected]

Brza navigacija