Upišite se u bazu

Search
Close this search box.

Uvjeti korištenja oglasnog prostora

1. Uvodne odredbe

Ovim Uvjetima korištenja uređuju se prava i obveze u vezi s korištenjem oglasnog prostora (burze) na web stranici www.okpgz.hr, u vlasništvu Obrtničke komore Primorsko-goranske županije, Vukovarska 21, 51000 Rijeka, OIB:  01906057901 (dalje u tekstu: Komora).

Uvjeti korištenja, te sve njegove izmjene i dopune koje bi eventualno uslijedile, vrijede od dana kada su objavljeni na web stranici Komore.

Oglasni prostor na web stranici Komore namijenjen je posredovanju u informacijama o otvorenim radnim mjestima te uslugama koje informacije  objavljuje poslodavac (obrtnik) i/ili ponuditelj usluga (obrtnik) te tako ih čini dostupnim posloprimcima i/ili tražiteljima usluga koji žele biti informirani o otvorenim radnim mjestima i uslugama, te ostalim posjetiteljima web stranice Komore.

Oglasni prostor Komore na web stranici omogućuje korisnicama da ga koriste kao platformu za kreiranje svih informacija u vezi sa objavama, a koje radnje su tehnički moguće u skladu sa funkcionalnošću same web stranice Komore i koje idu na odobrenje administratoru web stranice prije javne objave.

2. Definicije

Oglasni prostor web stranice www.okpgz.hr je naziv za dio portala Komore namijenjen za razmjenu podataka između obrtnika poslodavaca u potrazi za radnicima, zaposlenicima, volonterima, suradnicima i sl. te fizičkih osoba s druge strane koje su u potrazi za radnim mjestom, zaposlenjem, angažmanom, volontiranjem i sl., a sve u svrhu lakše izmjene podataka te brže fluktuacije i povećanja dinamičnosti na tržištu rada kao i za razmjenu podataka između obrtnika pružatelja usluga i primateljima usluga.

Poslodavac i Pružatelj usluga u smislu ovih Uvjeta korištenja je naziv koji obuhvaća obrtnika, u smislu odredbe čl. 4. Zakona o obrtu („Narodne novine“, broj: 143/13,  127/19,  41/20-dalje u tekstu: Zakon o obrtu), koji samostalno i trajno obavlja dopuštenu gospodarsku djelatnost, sa svrhom postizanja dohotka ili dobiti koja se ostvaruje  koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu te odredbi Zakona o radu, bez obzira na vrstu ugovora o radu koji želi sklopiti.

Posloprimac u smislu ovih Uvjeta korištenja je naziv koji obuhvaća svaku fizičku osobu koja koristi oglasni prostor Komore (burza) radi pronalaska odgovarajućeg radnog mjesta u smislu važećeg Zakona o radu, odnosno pronalaska angažmana u smislu odredbi važećeg Zakona o obveznim odnosima.

Primatelj usluge je u smislu ovih Uvjeta korištenja naziv koji obuhvaća svaku fizičku osobu koja koristi oglasni prostor Komore (burza) radi pronalaska odgovarajuće usluge i/ili angažmana u smislu odredbi važećeg Zakona o obveznim odnosima i ostalim pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske.

Radno mjesto u smislu ovih Uvjeta korištenja je općeniti naziv za svaku vrstu radnog mjesta, zapošljavanja, angažiranja, volontiranja, vježbeništva, pripravništva, stručnog osposobljavanja, stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, i sl.

Korištenje  u smislu ovih Uvjeta korištenja je svako oglašavanje oglasa za radno mjesto ili bilo koji drugi angažman od strane Poslodavca, odnosno činjenje dostupnim vlastitih osobnih podataka u cilju pronalaženja radnog mjesta ili drugog angažmana od strane Posloprimca.

Osobni podatak je u smislu ovih Uvjeta korištenja svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati, a koji osobni podaci su zaštićeni prema odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (eng. GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

GDPR je naziv za Uredbu 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Voditelj obrade je fizička osoba koja određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka.

Izvršitelj obrade je fizička osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

3. Poslodavci

Poslodavac samostalno određuje sadržaj oglasa. Sadržaj se objavljuje na oglasnom prostoru web stranice Komore isključivo uz prethodno odobrenje Komore. Poslodavac ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posljedice koje mogu proizaći objavljivanjem njegovog sadržaja na oglasnom prostoru web stranice Komore.

Postavljanjem objave na web stranicu Komore, Poslodavac bezuvjetno i neopozivo daje svoj pristanak Komori da njegovu objavu promovira, oglašavanjem ili na drugi prikladan način prema ocjeni Komore.

Poslodavac se obavezuje da će koristiti oglasni prostor web stranice Komore isključivo u svrhu pronalaženja odgovarajućih zaposlenika za svoje potrebe. 

Usluga objavljivanja oglasa za slobodna Radna mjesta na web stranici Komore, u oglasnom prostoru (burza) za obrtnike poslodavce je besplatna.

4. Posloprimci

Posloprimac se može bez ikakve nadoknade, upoznati s objavama, njihovim trajanjem, opisom svakog pojedinačnog nepopunjenog radnog mjesta, nazivima pojedinačnih autora objava (Poslodavcima), kao i njihovim kontakt podacima i drugim sadržajem. Za vrijeme trajanja objave Posloprimac može preuzimati podatke o Poslodavcu, postavljati pitanja Poslodavcu, a sve u skladu sa dostupnim opcijama.

5. Odgovornost za točnost podataka i odgovornost za štetu

Komora ne odgovara za, niti jamči točnost dostupnih osobnih podataka, kontakata, kvalifikacija, karakteristika niti bilo kojih drugih podataka koji su navedeni u objavljenim oglasima.

Komora ne odgovara niti Poslodavcima, niti Posloprimcima za bilo koju vrstu štete te se u tom smislu korištenjem oglasnog prostora web stranice Komore, Poslodavci i Posloprimci odriču potraživati bilo kakvu štetu, imovinsku ili neimovinsku, koja bi im mogla biti nanesena zloupotrebom pogrešnih podataka od strane Poslodavaca, Posloprimaca ili pak trećih osoba.

Komora nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost oglasnog prostora (burze) na web stranici Komore, niti za djelomično ili potpuno nefunkcioniranje ili neispravno funkcioniranje istog. Komora nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka. Za sve navedeno odgovorni su pružatelji internetskih i telekomunikacijskih usluga.

Oglasni prostor web stranice Komore može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obujmu, kao rezultat redovnog ili izvanrednog održavanja sustava ili u slučaju unapređenja sustava.

 6. Zaštita i obrada osobnih podataka

Objava oglasa za radna mjesta

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR),  pri objavi oglasa Poslodavaca na  oglasnom prostoru web stranice Komore, Komora se smatra Izvršiteljem obrade podataka, a Poslodavac se smatra Voditeljem obrade podataka.

Voditelj obrade podataka obvezan je prikupljati osobne podatke pri objavi oglasa na transparentan način te na temelju valjanih pravnih osnova (stvarna namjera zapošljavanja odnosno sklapanje ugovora o radu/stvarna namjera pružanja/primanja usluga).

Voditelj obrade se obvezuje u potpunosti surađivati sa Izvršiteljem obrade kako bi svakom Posloprimcu koji to zahtijeva omogućio ostvarenje prava koja su utvrđena propisima o zaštiti osobnih podataka (pravo pristupa, ispravka, prenosivosti, brisanja, ograničenja obrade i prigovora na obradu osobnih podataka).

Voditelj obrade se obvezuje u slučaju kršenja propisa u pogledu obrade osobnih podataka u potpunosti surađivati sa Izvršiteljem na otklanjanju štete i suradnji sa regulatornim tijelima.

Izvršitelj obrade se obvezuje provoditi obradu osobnih podataka (prikupljanje prijava na oglase Poslodavaca) isključivo u svrhu funkcionalnosti oglasnog prostora web stranice Komore,  u ime Voditelja obrade i u svrhu koja je određena međusobnom suradnjom, evidentirati i čuvati sve procese obrade osobnih podataka koje provodi u ime i za račun Voditelja obrade do opoziva od strane Voditelja obrade.

Izvršitelj obrade osigurava Voditelju obrade da pristup Osobnim podacima imaju samo njegovi zaposlenici i/ili druge osobe koje djeluju pod njegovim nadzorom a koje su na to ovlaštene temeljem propisa ili ugovornog odnosa te da pristup Osobnim podacima postoji samo u onoj mjeri u kojoj je to nužno za pružanje usluge.

Izvršitelj obrade navodi kako je poduzeo sve potrebne organizacijske i tehničke mjere kako su propisane GDPR-om, a osobito redovite sustave kontrole, testiranja, cjelovitosti, dostupnosti i otpornosti IT sustava.

Izvršitelj obrade može obrađivati podatke Voditelja obrade smo u statističke i analitičke svrhe testiranja IT sustava i praćenje statistika prijava na oglas za posao.

Komora se obvezuje prikupiti privolu od svakog Poslodavca/pružatelja usluge zasebno te mu omogućiti u skladu s načelima GDPR-a u svakom trenutku pristup njegovim oglasima, mogućnost uskraćivanja privole na jednak način na koji je privola i dana, brisanje i/ili izmjenu oglasa.

Privole poslodavaca / pružatelja usluga su dane potvrdnom radnjom, na jasan i nedvosmislen način koji je lako razumljiv i pristupačan te su im pružene sve relevantne informacije (svrha obrade podataka, identitet voditelja obrade, rok čuvanja osobnih podataka itd.), suglasnošću sa dostupnim uvjetima korištenja oglasnog prostora web stranice Komore.

7. Privola

Korištenjem oglasnog prostora web stranice Komore Poslodavci i/ili pružatelji usluga koji su fizičke osobe i Posloprimci/primatelji-korisnici usluga, daju izričitu privolu Komori za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka koje učine dostupnim u okviru svoje komunikacije s Komorom.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka, a sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka daje se isključivo u svrhu obavljanja radnji usko vezanih s oglašavanjem i prijavljivanjem na oglase za radna mjesta / usluge, te se u drugu svrhu ne mogu upotrijebiti.

Poslodavci koji su fizičke osobe i Posloprimci mogu se informirati o obradi svojih osobnih podataka, podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih podataka ili mogu u bilo kojem trenutku povući privolu za obradu svojih osobnih podataka bez dodatnog obrazloženja slanjem opoziva privole pisanim putem na adresu Obrtnička komora Primorsko-goranske županije, Vukovarska 21, 51000 Rijeka ili na e-mail adresu: [email protected]

Osobni podaci, ali i svi drugi podaci se mogu koristiti samo na način kako je to propisano u ovim Uvjetima korištenja. Korištenje podataka u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prijepis, distribuiranje itd.) bez privole Komore, Poslodavca/pružatelja usluge, a osobito za masovnu distribuciju priopćenja, promotivnih poruka i sličnih informacija, je strogo zabranjeno. Komora će stoga postupke protivne navedenoj zabrani prijaviti nadležnim tijelima.

8. Nadležnost i rješavanje sporova

Na sve pravne odnose koji nastanu između Komore, poslodavaca, pružatelja usluga i posloprimaca, korisnika usluga uz ove Uvjete korištenja primjenjuje se materijalno pravo Republike Hrvatske.

Sve eventualne sporove će Komora, poslodavci, pružatelji usluga, posloprimci, korisnici usluga pokušati riješiti mirnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja mirnim putem,  isključivo je nadležan stvarno nadležni sud u Rijeci.

9. Završne odredbe

Ovi Uvjeti korištenja stupaju na snagu od dana njihovog objavljivanja na web stranici Komore.

Komora zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti i dopuniti ove Uvjete korištenja. Važećim Uvjetima korištenja uvijek će se smatrati ona verzija objavljena na web stranici Komore, www.okpgz.hr.

Dajem privolu Komori za prikupljanje i obradu mojih osobnih podataka u skladu sa svrhom navedenom u ovim Uvjetima korištenja.

Suglasan sam da se moji osobni podaci čuvaju do opoziva, zahtjeva za brisanjem ili povlačenjem suglasnosti.

Upoznat sam sa svojim pravom da svaku sumnju na zlouporabu osobnih podataka prijavim pisanim putem na adresu: 

Obrtnička komora Primorsko-goranske županije, Vukovarska 21, 51000 Rijeka ili na e-mail adresu: [email protected]


U Rijeci, 04. svibnja 2023. godine

Brza navigacija